‘U karusiellǝ ‘i Rusinǝ

1943 IL BANDITORE DE LUCA PAOLO«Tutúuu… Tutúuu…Tutúuu…: ‘nda kiazzǝ è rrǝvètǝ Frangiskǝ ‘u pannaccèrǝ, è purtètǝ ‘na barrakkǝ kijna kijnǝ ‘i robbǝ: tehǝ, hinǝ, cupartǝ, hǝnzuhǝ, rǝtuortǝ; tǝssutǝ ‘ngǝnǝrèhǝ tuttǝ a prezzǝ spǝcǝjèhǝ: jètǝ, jètǝ femmǝnǝ škittǝ e marǝtètǝ».

«E petrapòmǝcǝ e fierr’i kavuzéttǝ nunn’é purtètǝ?» Addummannǝ sfuttendǝ Dumìnǝkǝ ‘u sbǝtètǝ.
«Ma vètǝ str….»‘
I rǝsponnǝ ‘ngazzètǝ Turìnǝ ‘u jàttǝhǝ ka vè ghjttannǝ ‘u bannǝ ‘ndi strittǝhǝ a tuttǝ hórǝ: k’u sohǝ, kiuvénnǝ o nǝvǝkannǝ». Rusinǝ sǝ mittǝ ‘u pannakèpǝ e bè.

«Ellorǝ, quandǝ t’eggia dè pǝ ‘sti sejǝ parigliǝ ‘i ‘hǝnzuhǝ?»
« Dujǝmila lirǝ a parigliǝ: fattǝ ‘u kundǝ».
«Oh, Gesucristǝ mijǝ!…Ej ‘mbacciutǝ? E comǝnné ? Mo’ mǝ nǝ fèjǝ fujǝ pedǝpǝzzǝhannǝ!»
«Rusi’, ‘u kurrédǝ n’haja fè bbuonǝ alla guagnǝnellä, sì o nó?… Ellorǝ, ‘a lirǝ nonn’haja pǝnzè. Tu ‘a canuòscǝsǝ ‘arrobba bbonä, mikǝ si’ ‘na gufanellä ‘gnurandǝ: kissǝ so’ dǝ markǝ: propǝjǝ pǝkké si’ tù, dammǝ diecǝmilalirǝ e nonnǝ parlèmǝ kiù.
«Nonǝ, nonǝ e nonǝ! Tantǝ non t’i donghǝ: s’i mi vuoi dè pǝ cinghǝ…»
« E che? A vèghǝ arrubbè a rrobbǝ, j’? Sǝ t’haja pǝglié, dàmmǝnǝ settǝ e mienzǝ, e bonanottǝ; justǝ pǝ ‘ngǝgnè ‘a jurnètǝ, sǝnó, h’ass’a stè ‘u munnǝ comǝ jé e amicǝ kom’e primǝ».
«’I sôtǝ nonn’i tenghǝ tuttǝ quandǝ, heggia vennǝ primǝ ‘u puorkǝ: mo’ tǝ donghǝ i mienzǝ e lu riestǝ alla férǝ d’ i sandǝ, quannǝ tuòrnǝsǝ all’ata votǝ, vè buonǝ?»
«P’amorǝ i Ddijǝ! Non gǝ só’probblémǝ: a té purǝ tutt’a bbarrakkǝ. Frangiskǝ ‘u pannaccèrǝ ‘i sépǝ trattè i cliendǝ affǝzziunètǝ: mo’dammǝ killǝ ca ghèjǝ».
Rusinǝ strogliǝ ‘u gnudǝ allu makkaturǝ e li mittǝ ‘nda mènǝ ‘i sôtǝ tutt’arrǝpǝkkiètǝ; po’sǝ pigliǝ ‘a rrobbǝ, sahùtǝ ‘u pannaccèrǝ e sǝ nǝ tornǝ alla kèsǝ.

A-SICILIANO-Contro-il-maloc«E che cǝ fè tanda ggendǝ nnandǝ ‘u furniellǝ mijǝ? K’è successǝ?… Fammǝ kurrǝ…Oh, Gesucristǝ mijǝ! Che l’ha pǝgliètǝ allu puorkǝ ca sté strakètǝ com’a nu muortǝ, ‘Ndonijú?»
«Ma’, nonn’u saccǝ: aggǝ jutǝ a pascǝ astummatinǝ e, appénǝ è trasutǝ ‘ndu furniellǝ, é zzuppètǝ ‘ndarrǝ e non s’é muostǝ kiù».
«Ma dǝ mangè é mangètǝ?»
«Avissǝméndǝ! S’é allappètǝ tre kiandǝ ‘i fikǝ a pahéttǝ ‘i don Gǝrònǝmǝ!»
«Pǝ quissǝ ha gusshiètǝ ‘a trippǝ quand’a na vuttǝ! Quissǝ morǝ! M’han’affascǝnètǝ! Oh, mèr’ a mmè: com’eggia fé? com’eggia fè? Mari’, ben’i mammǝ: t’avijǝ akkattètǝ ‘sti dujǝ ‘hǝnzuhǝ a crǝdenzä addó Frangiskǝ ‘u pannaccèrǝ, mo’, sǝ morǝ ‘u puorkǝ, nonn’i pozzǝ paghè kiù: van’i portǝ, van’i zǝnzǝhéjǝ n’ata vôtǝ!»
«Cumma Rusì’, aspettǝ, non tǝ scǝppè , non tǝ dǝspǝrè: mo’ kièmǝ a kumma Giuvannina k’i vidǝ ‘a ffascǝnǝ».
Don Luiggǝjǝ, ‘u miédǝkǝ, ca sǝ trovǝ a passé d’allé, s’addummannǝ: « K’è successǝ?»

«Mǝ stè murennǝ ‘u puorkǝ! ‘U vi’: tenǝ h’uokkiǝ ‘nzǝrrètǝ e non gruffuhèjǝ kiù. Non rǝcanoscǝ manghǝ ‘u suonǝ d’u fǝškettǝ ‘i kannǝ dǝ ‘Ndoniuzzǝ».’I dice Rusinǝ kiangiuhéjannǝ.
«’Ndoniù, pigliǝ ssu fǝškettǝ e suónèhǝ ‘nda rekkiǝ d’u puorkǝ, fammǝ vǝdé». Cumandǝ don Luiggǝjǝ a ‘Ndoniuzzǝ pǝ sǝ sakredǝ.
‘U guagnonǝ sǝ ‘nghǝnukkiǝ ‘ndarrǝ allu hètǝ d’u puorkǝ ed’akkumenzǝ a sunè ‘u fǝškettǝ ducǝ ducǝ. ‘U puorkǝ grull’a rekkiǝ e grèpǝ e kiudǝ h’uokkiǝ appannakkètǝ; Rusinǝ ‘i vattǝ ‘a mènǝ sop’a trippǝ; ‘u ‘nǝmèhǝ fè ‘nu grùffǝhǝ e sullevǝ ‘a kepǝ; ‘u miedǝkǝ, ellorǝ dicǝ:« Quissǝ etafè: gunǝ sonǝ ‘u fǝškettǝ e n’atǝ ‘i padéjǝ’a trippǝ; kiù tardǝciellǝ, po’, ‘i facitǝ dujǝ klistérǝ».
«Dujǝ crǝstérǝ? Ke so’? rrobbǝ da mangè? ‘U cannarutǝ s’è ‘ffahuppètǝ tre kiandǝ ‘i fikǝ ‘a pahettǝ dǝ don Gǝrònǝmǝ; angorǝ è da mangè?»
«Che mangè e mangè! Rusi’, haja mittǝ dujǝ pumbettǝ com’a killǝ ca fèjǝ a ‘Ndoniuzzǝ quannǝ jé ‘mbarazzètǝ, m’hèjǝ capitǝ? E dèhǝ purǝ ‘na quartǝ ‘i guogliǝ ‘i rícǝnǝ».
«Guógliǝ ‘i rícǝnǝ j’ nonnǝ tenghǝ: m’aggia fè dè da kainàtǝmǝ Battistǝ, ‘u frètǝ d’a benarmǝ ‘i marìtǝmǝ, ca jé amicǝ d’i fascistǝ. Mari’, currǝ addó za’’Makuhètǝ e fattǝ ‘mbrǝstè ‘a pumbettǝ e l’uogliǝ ‘i rícǝnǝ, e tornǝ priestǝ».
Don Luiggǝjǝ sǝ nǝ vè.

Doppǝ ‘nu pikkǝ tornǝ Mariä co’ pumbettǝ e guogliǝ ‘i rícǝnǝ. «E mo’ chi na mittǝ ‘a pumbettǝ allu puorkǝ?»
«J’, J’» gridǝ Pǝnnónǝ «J’, ‘i saccǝ mittǝ ‘i pumbettǝ alli puorcǝ, hassètǝ fè a mmé!»
‘Ndraméndǝ, arrivǝ purǝ kumma Giuvanninä. «Che stèjǝ facennǝ?» ‘I gridǝ a Pǝnnonǝ. «Vattìnnǝ d’alló, , nonn’u mahǝtrattè kiù ‘u puorkǝ . Che so’ ssi pumbettǝ? Skungriatinnǝ! Purǝ tu, ‘Ndonijù, furníhǝ ‘i sunè ssu fǝškettǝ: nonn’unsurdiscǝ kiù!». ‘A maghèrä sǝ mittǝ alla rekkiä d’u fruškǝhǝ e lu parlǝ ‘nda hénga sujǝ: « Nik nik nik, sgnaff, sgnuff; psst psst aumm aumm, sbuff; heil heil alalà; skrongǝ sfrangǝ quaqquaraqua; ški!» Com’u viendǝ, ‘u puorkǝ sǝ gàvǝzǝ all’artǝ, sǝ stǝrnékkiǝ e sfurrǝ ‘nu zǝhajónǝ huonghǝ huonghǝ ‘nvacc’i krǝstiènǝ; po’sǝ nǝ jessǝ d’u furniellǝ e sǝ mittǝ a kurrǝ com’a ‘nu pǝndìssǝmǝ pǝ ‘ndu strittǝhǝ co’ kenǝ, gattǝ e guagnunǝ k’i vènǝ appriessǝ; allu krucikkiǝhǝ d’a vijǝ sǝ ‘nfurkiǝ ‘mmienzǝ ‘i gammǝ ‘i Sparagónǝ ka stè k‘a kèp’all’aria e fé la cǝkahéllä a Mariarosä k’u smiccǝ da dretǝ ‘i vitrǝ d’a fǝnestrǝ. Quellä sǝ škatt’i risǝ e  sǝ sciähǝ ‘u korǝ  sujǝ quannǝ  vidǝ ‘u ‘nnammurètǝ a cavallǝ allu majähǝ. 
Rusinǝ mo’jé cundendǝ, ha passètǝ ‘u škandakórǝ e pensǝ «a què mǝ ‘hucǝ ‘a férǝ» : s’u puorkǝ non mangǝ kiù fikǝ a pahéttǝ, ad agustǝ po’apparè ‘u débbǝtǝ d ‘u pannaccèrǝ e sǝ po’ mittǝ purǝ anguna h’irä da partǝ‘ndu karusiellǝ.cramars1

                                                                                                                                          (FDG)

Glossario

‘U karusiellǝ ‘i Rusinǝ: Il salvadanaio di Rosina

 

-pedǝpǝzzǝhannǝ! : carica di meraviglia!;                 -‘nu pǝndìssǝmǝ: un indiavolato;
– Gufanellä : presuntuosa ;                                         – krucikkiǝhǝ: crocicchio, crocevia;
– Arrǝpǝkkiètǝ: stropicciàti;                                       – sǝ ‘nfurkiǝ : s’infila;
– Furniellǝ: stalluccia per maiali;                               – fé ‘a cǝkahéllä : fa l’occhiolino;
– Zzuppètǝ : caduto (accasciato);                               – k’u smiccǝ : che lo sbircia;
– Avissǝméndǝ! : A volontà;                                       – karusiellǝ : salvadanaio;
– S’é allappètǝ: S’é lappato (ingurgitato);                  – sakrédǝ : rendersi conto;
– fikǝ a pahéttǝ: fichi d’india ;                                    – padǝjè: aiutarlo a digerire;
– Gusshiètǝ : gonfiato;                                         – strogliǝ : dipana;
– Vuttǝ : botte;                                                                 – stǝrnékkiǝ: stiracchia.
– Zǝnzǝhèjǝ : riportaglieli immediatamente;              
– non tǝ scǝppè : non lacerarti (la faccia)
-‘nzǝrrètǝ: serrati
– non gruffuhéjǝ kiù: non grufola più
– kiangiuhéjannǝ: piagnucolando
– fǝškettǝ ‘i kannǝ : zùfolo
– appannakkètǝ: appannati
-‘U cannarutǝ : l’ingordo (golosone)
– Skungriatinnǝ!: sparisci! (togliti dai piedi!)
– nonn’unsurdiscǝ : non stordirlo!
– zǝhajónǝ : spruzzo
«a què mǝ ‘hucǝ ‘a férǝ: Questa (il maiale) é la mia ricchezza!

 

 

 

 

 

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi