Manghǝ ‘i chènǝ! (Manco i cani!)

Manghǝ ‘i chènǝ!

image0150Non parlèmə də chènə mo’, p’amorə i Gesùcrìstə! Cə nə so’ tandə, guagliò, ca ndu paisə non sə po’ chiù cammənè scuitètǝ! Zartə canagliùnə ca tə fènə mbavùrè! So’ chènə ‘i massarìə ca s’hènə stanghètə dǝ guardè i pèchərə. Hènə pəgliètə g’àrijə e mò non zə nə vónə chiù turnè alla masónə hòrǝ. Mùzzəchənə grannə e zìnnə! ‘U sìnnəchə, pə non séndə chiù ‘i hatuòrnijə di crəstiènə, è tagliètə ‘a chèpə allu vójə ed è ngarəchètə na šquètrə ‘i perdajurnètə p’angappè tutt’i chènə ca gìrənə cièssə co’ ll’ordənə di ccìdə. Quann’ affròndənə nu chènə, mbrimə ‘u tturnèinə, e po’ u rràsənə nda na ngògnə. ‘I chènə grànnə non sə mbavuràvənə: cacciànə ‘i zànnə da fòrə e sə jùnnənə nguòllə.

Ma che bònə fè?

‘I nghiappachènə g’hènə zartə bastùnə huonghə tre mètrə co nu cacchiə a mòllə alla pundä ch’i mìttə subbətə ‘a fòchə; po’ ‘i vènə a ‘nghiudǝ nda na gruttə cuttùnə all’ati chènə nda cost’a Chianùrǝ, nu picchǝ chiù suttǝ da chèsǝ ‘i Totonn’i Césǝrǝ, ndu h’uvìtǝ, e allè rèstənə pǝ tre o quattǝ jurnǝ senza mangè e bevǝ. Fènǝ ‘na mmuinǝ ca Dijǝ nǝ hìbbǝrǝ! Sǝ hazzaréjnǝ gunǝ co’ ll’atǝ, nottǝ e gh’juornǝ. I šcamazzǝ sǝ séndǝnǝ nda tutt’i pìzzǝhǝ du’ paìsǝ, ‘nzignǝ alli Pandùnǝ.
‘U sàbbǝtǝ ‘a serǝ, prim’i fè nottǝ ‘i pìgliǝnǝ e li fèn’a fèstǝ!

Filippo Di Giacomo
Filippo Di Giacomo

Na vòtə c’éggə jùtə pùrə j’ a bədè ‘u spǝttacuhǝ, p’a crusiitè. Non g’iavìssə mèj jùtə! Jàrəmə na cinguandìnə ‘i guagnùnə. ‘I chènə a’vìnə attacchètə alli tronghə d’i huvìvə: g’unə gognə pèdə. Nuj stàməhə ngullurètə ndàrrə, cìttə, senza pəpətè; i frùšchəhə sə mùvìnə d’aqquè e d’allè ‘ngondənuazziónə; abbajàvənə fortə e zumbàvənə all’àriə pə spəzzè ‘a caténə; ch’i zambə scafàvənə ‘a tarrə; nu fucəhijérǝ co’ ‘nu škuppǝttònǝ, da sopə ‘a nu pəsuòhə, pəglièvə ‘a mìrə, e, a g’unə a g’unə, ‘i sparève. ‘U colpǝ rǝmbumbèvǝ fortǝ e ‘na nùvǝhǝ ‘i fumǝ ghijssivǝ di’ naschèhǝ da’ šcuppettǝ : nujǝ nǝ ‘nzǝppamǝhǝ ‘i recchiǝ, ma i chènǝ angorǝ ‘nvitǝ, sǝ gàgǝtàvǝnǝ chiù assèjǝ: s’arrampǝcàvǝnǝ alli tronghǝ e co’ l’ugnǝ ‘i scurciavǝnǝ : trǝmmǝhàvǝnǝ pèrǝ pèrǝ, gǝravǝnǝ ‘a chèpǝ addonnǝ nujǝ e la tranguhǝjàvǝnǝ addrétǝ comǝ sǝ vuhìvǝnǝ dicǝ «Nnò»!

Quannǝ ha bistǝ ca jàrǝnǝ tuttǝ strachètǝ muort’accisǝ, ‘u fucǝhijérǝ s’è llǝffètǝ ‘i baffǝ e po’ s’è fattǝ ‘na bǝcchǝrètǝ co’ li cumbagnǝ sojǝ.

Dǝ bottǝ s’è butètǝ da’ parta nostǝ e n’è sǝcutète co’ la vocia grossa comǝ a ‘nuvojarèhǝ.

‘A nottə nonn’hèggə dərmùtə mìcha michǝ: sembə chilli diàvuhə ‘i chènə nnànda huòcchiə!

E angòrə mo’, ognittandə, m’inzònnə ca šcàmǝnǝ, allè, ‘nda costǝ da’ pagùrǝ.

 

Filippodigiacomo©novembre2016

 

 

Manco i cani!

image0150Non parliamo di cani adesso, per l’amore di Gesucristo! Ce ne sono tanti, guagliò, che nel paese non si può più camminare tranquilli. Certi cagnoni che mettono paura. Sono cani di masseria che si sono stancati di guardare le pecore e adesso non vogliono più tornarsene a casa loro. Mordono grandi e piccini! Il sindaco, per non sentire più le proteste della gente, ha tagliato la testa al toro ed ha incaricato una squadra di perdigiorno per eliminare i cani randagi con l’ordine di ucciderli. Quando ne trovano uno, prima lo accerchiano e poi lo stringono in un angolo. I cani grossi non hanno paura: tirano fuori le zanne e si lanciano addosso. Ma che possono fare?

Gli accalappiacani hanno certi bastoni lunghi tre metri con un cappio a molla alla punta che in un attimo li strozza; poi li vanno a rinchiudere in una grotta insieme agli altri cani nella Costa della Pianura, un po’ più sotto della casa di Totonno di Cesare, nell’uliveto, e lì restano per tre o quattro giorni senza mangiare e bere. Fanno un casino che Dio ce ne liberi! Gli ululati si sentono in tutti gli angoli del paese, fino ai “Pantoni”.

Il sabato sera, prima che faccia notte, li prendono e “gli fanno la festa”!

Una volta ci sono andato pure io a vedere lo spettacolo, per la curiosità.

Non ci fossi mai andato!

Eravamo una cinquantina di bambini; i cani li avevano legati ai tronchi degli ulivi: uno per ogni piede. Noi stavamo accovacciati a terra, zitti, senza fiatare; gli animali si muovevano di qua e di là in continuazione; abbaiavano forte e saltavano in aria per spezzare la catena; con le zampe scavavano il terreno; un fuciliere, con uno schioppettone, da sopra un poggiolo prendeva la mira e, a uno a uno, gli sparava. Lo sparo rimbombava forte e una nuvola di fumo usciva dalle narici della schioppetta: noi ci tappavamo le orecchie, ma i cani, quelli ancora in vita, si agitavano di più: s’arrampicavano ai tronchi e con le unghie li scorticavano: tremavano pari pari, giravano la testa verso di noi e la scuotevano all’indietro come se volessero dire «No»!

FILIPPO DI GIACOMO
FILIPPO DI GIACOMO

Quando ha constatato che (i cani) sdraiati erano tutti mort’ammazzati, il fuciliere s’è lisciato i baffi e poi s’è fatta una bicchierata con i suoi amici.

Di scatto, s’è girato dalla nostra parte e ci ha scacciati con un muggito da bue.

La notte non ho preso per niente sonno: sempre quei diavoli di cani innanzi agli occhi! E ancora adesso, ogni tanto, me li sogno che ululano, là, nella costa della paura.

    1. Brava Flora, hai colto in pieno il segno. Il racconto va oltre le apparenze e tu ne hai carpito il significato recondito. Cari saluti. Filippo

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi