U Vernëdìja Sàndë (Il Venerdì Santo) – Il Canto alla processione del Venerdì Santo a Francavilla in Sinni

processione-venerdì-santo-campobassoimages

U Vernëdìja Sàndë

Il Venerdì Santo

Quànnë Gesù mìjë jìvë ĉhjangènnë nda na cammarèllë sùłë sùłë, 2 volte Quando Gesù mio andava piangendo in una stanzetta solo solo,
è ĝĝhjùtë ‘a Madònnë a jì a spjǽ : ” Che fǽjë fìgljë mìjë sùłë sùłë.” ? 2 volte è andata la Madonna ad andare spiare: “Che fai figlio mio solo solo.”?
“Fàżżë u sègnë d’a Sànda Crùcë ch’a quæ c’è da spërǽ ł’ànëma mìjë. 2 volte “Faccio il segno della Santa Croce perchè qui c’è da mandar fuori l’anima mia.”
“Të prèghë, fìgljë mìjë, dë nònn’u fæ ca so curdògljë ca dǽjë a Marìjë.”2 volte “Ti prego , figlio mio , di non lo fare perchè sono dolori che dai a Maria.”
“Appòstë ji èggë nǽtë pë patìsscë,‘a crùcë nguóllë èggia purtǽ. “Apposta sono nato per patire,la croce addosso devo portare.
O màmmë, o Sànda màmmë, èggia patìsscë.A Gerusałémmë ‘a Pàschë èggia fæ.” 2 volte O mamma, o Santa mamma, devo patire.A Gerusalemme la Pasqua devo fare.”
U vernëdìja sàndë non së càndëch’è muórtë Gesucrìstë mbassjónë. 2 volte Il venerdì santo non si cantaPerché è morto Gesù Cristo in passione.
P’a mòrtë ‘i Gesù, Marìjë s’affànnëch’ha truvǽtë muórtë àlla chëlònnë Per la morte di Gesù , Maria si affanna. Perché l’ha trovato morto alla colonna.
Rëspònnë Crìstë co (l)la vùcca sùjë:“Chiamàtëmë a Giuvànnë acquǽ prësèndë, 2 volte Risponde Cristo con la bocca sua:”Chiamatemi Giovanni qui presente,
quàndë ‘u mànnë pë mbassciatórëaddó màmma Marìjë. Segretamèndë 2 volte perché lo mandi per ambasciatoredamamma Maria. Segretamente
m’èdda mannǽ nu pìcchë d’unghjéndë 2 voltepë më gundǽ stë ĉhjǽghë ardèndë.” mi deve mandare un poco d’unguentoaffinché mi unga queste piaghe ardenti.”
Quànnë ‘a Madònnë jìvë ĉhjangènnë,affròndë a Sàndë Pjétrë e San Giuvànnë. 2 volte Quando la Madonna andava piangendo,incontra San Pietro e San Giovanni.
“Che gǽjë, màmma mìjë, ca vǽjë ĉhjangènnë?”“Më vónë accìdë u fìgljë mìjë Sàndë!” 2 volte “Che hai, mamma mia , che vai piangendo?””Mi vogliono uccidere il figlio mio Santo!”
“Væ a bussǽ àlla pòrtë dë Pëłǽtëaddó (l)l’hànnë attaccǽtë strìttë e flaggëllǽtë.” 2 volte “Va a bussare alla porta di Pilatoove l’hanno legato stretto e flagellato.”
Væ ‘a Madónnë a quèlla portëcèllë:“Vjénë, fìgljë mìjë, vjénë grǽpë.” 2 volte Va la Madonna a quella porticina:”Vieni , figlio mio,vieni ad aprire.”
“Óhjë Sànda màmmë non të póżżë grǽpëch’i giudèjë m’ènnë attaccǽtë! 2 volte ” Oh santa mamma non ti posso aprireperché i giudei mi hanno legato!
‘A crónë ‘i górë m’ènnë cacciǽtëe co quèstë ‘i spìnë m’ènnë ngurunǽtë. 2 volte La corona di oro m’hanno toltoE con questa di spine mi hanno incoronato.
Co fèłë e cìtë m’ènnë bbëvërǽtë,c‘a łàngë u córë m’ènnë spëżżǽtë.” 2 volte Con fiele ed aceto m’hanno dissetato,con la lancia il cuore mi hanno spezzato.”
Marìjë stǽvë addërètë ‘a pòrtë,a sèndë i bastunǽtë tàndë fòrtë 2 volte Maria stava dietro la porta,al sentire le bastonate tanto forti
dëcìjë : ” Fòrtë nònn’u bastunǽtëca tènë i càrnë dëłëcǽtë.” 2 volte diceva : “Forte non lo bastonateperché ha le carni delicate.”
Tre ĉhjuovarjélle łuónghë e suttìłëènnë bucǽtë i càrnë sacramëndǽtë.2 volte Tre chiodi lunghi e sottilihanno trapassato le carni sacramentate.
Vjénë Giuvànnë, vjénë ca të vògljëfæ vìdë muórtë u mìjë sàndë fìgljë. 2 volte “Vieni Giovanni, vieni che ti vogliofar vedere morto il mio santo figlio.
Pòrtë u màndë quànd’u cummògljë.tu èjë pèrsë u maghèstrë e ji u fìgljë.” 2 volte Porta il manto affinché lo copra.Tu hai perduto il maestro e io il figlio.
U vernëdìja sàndë non së càndëch’è muórtë Gesucrìstë mbassjónë. 2 volte Il venerdi santo non si cantaPerché è morto Gesù Cristo in passione.

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi