U Vernëdìja Sàndë (Il Venerdì Santo) il secondo canto processionale del venedì Santo

Tratto dal libro “ DIZIONARIO DIALETTALE DI

FRANCAVILLA SUL SINNI” ( Etimologie, proverbi, modi di dire, wellerismi, canti, curiosità, favole, indovinelli, notizie, immagini che raccontano la storia ) di

LUIGI VICECONTE

schermata-03-2455994-alle-20-07-42

questo canto del venerdì Santo è una versione diversa dalla precedente, si alternavano questi due canti alle processioni….

U Vernëdìja Sàndë

Il Venerdì Santo

U vèrnëdìja sàndë non së càndëch’ènnë pëgljǽtë a Crìstë mbassjónë. Il venerdì Santo non si cantaperché hanno preso Cristo in passione.
l’hànnë pëgljǽtë e (l)l’hànnë mìsë ngrùcë,(l)l’hànnë dǽtë martìrjë a tradëmèndë.

2 volte

L’hanno preso e l’hanno messo in croce,gli hanno dato martirio a tradimento.
(L)l’hànne mënǽtë nu còlpë dë łàngëàlla pàrta sënìstrë, addó jè u córë.

2 volte

 

gli hanno inferto un colpo di lanciaalla parte sinistra, dove è il cuore.
(L)l’hànnë mënǽtë cinghëcjéndë špùtëca a mùrrë a mùrrë currìnë i gèndë.

2 volte

l’hanno colpito con cinquecento sputiperché a frotte correvano le persone.
Passǽvë Sàndë Pjétrë pë vëcìnë i mùrëe dìcë :” che rëmórë fǽnë stë gèndë.”

2 volte

Passava San Pietro vicino ai muriE dice :” che rumori fanno queste persone.”
Rëspònnë Gesù co (l)la vùcca sùjë :“Jǽtëmë a ĉhjamǽ a Giuvànnë a quæ prësèndë,

2 volte

Risponde Gesù con la bocca sua :”Andatemi a chiamare Giovanni qui presente,

 

quàndë u mànnë pë mbassciatórëaddó màdrë Marìjë segretamèndë.”

2 volte

perché lo mandi per ambasciatoreda madre Maria segretamente.”
Së pàrtë scunsułǽtë (l)la Madònnë :” Fìgljë, ca të truvìssë angùna bànnë.”Si parte sconsolata la Madonna:”Figlio, che ti trovassi in qualche parte.
Ma (l)lu truvǽjë mmjénzë a dùje chëłònnëca jèrë cùłë nùdë e sènza pànnë.

2 volte

Ma lo trovò in mezzo a due colonneche era tutto nudo e senza panni.
Mo së cacciǽjë (l)lu vèłë (l)la Madònnëpë cë ammùcciǽ i prëzjùsë càrnë.

2 volte

Subito si tolse il velo la Madonnaper nascondere le preziose carni.
( La Madonna si rivolge agli zingari affinché nonfacciano i chiodi troppo grossi )Barile02
“Facìtë i ĉhjuóvë fìnë e suttìłëca ènna passǽ pë càrnë gëndìłë.”

2 volte

“Fate i chiodi fini e sottiliperché devono trafiggere carni gentili.”
( Risposta degli zingari )
“Tradùnzë dë fjérrë e tradùnzë d’ażżǽrëmènë dë quìstë non së pónë fæ.”“Bastoni di ferro e bastoni d’acciaiomeno di questi non si possono fare.”
( Maledizione della Madonna)via crucis nei sassi croce
“Mæłëdìttë vułìtë jèssë, óhjë żëngarjéllë,e pëndónë pë pëndónë vułìtë jì.”“Maledetti possiate essere , o zingari,e cantone per cantone possiate andare.”
Całǽtë angëłjéllë, żìnnë e grànnë,vënìtë a pëgljǽ a Marìjë ch’è mòrtë ndèrrëScendete angioletti , piccoli e grandi,venite a prendere Maria che è tramortita per terra.
Vjénë Marìjë, vjénë ca të vògljë,o muórtë o vìvë vjénë ‘u vìdë (l)lu tùjë fìgljë.Vieni Maria, vieni che ti voglio ,o morto o vivo vienilo a vedere il tuo figlio.
Pòrtë ł’unghjéndë, co (l)lë tùjë dułùrë,quàndë cë gùndë i ĉhjǽghë ardèndë.Porta l’unguento, con i tuoi dolori,perché ci unga le piaghe ardenti.
(L)l’hànnë purtǽtë àllu sëpòlcrë sàndë,accumbagnǽtë co (l)lu sacramèndë.

2 volte

L’hanno portato al sepolcro santo,accompagnato con il

sacramento.

Ma s’àlla màmmë (l)li mórë (l)lu fìgljë,pùrë s’u ténë a (l)ljéttë małǽtë.

2 volte

Ma se ad una mamma le muore il figlio,pure se lo tiene a letto ammalato.
I væ a pëgljǽ u prëzjùsë unghjéndë.Da amìcë e parjéndë è vësëtǽtë.Gli va a prendere il prezioso unguento.Da amici e parenti riceve visite.
“Figljë!, sta fàccë chi t’ha cacciǽtë?Ji co sta bèlla fàccë më cë cunzułǽvë.

2 volte

“Figlio!,questo volto chi te l’ha tolta?Io con questo volto mi ci consolavo.
Fìgljë!, sta vùcca tùjë chi t’ha ĉhjùsë?Sèmbë parlǽvë e mo non pàrlë ĉĉhjù!

2 volte

“Figlio!, questa bocca tua chi te l’ha chiusa?Sempre parlava ed ora non parla più!
Ma vùjë,bóna gèndë, non ĉhjangìtë,(l)lu ĉhjàndë è dë Marìjë addëłurǽtë.” Ma voi, buona gente, non piangete,il pianto è di Maria addolorata.”

 

 

 

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo:

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi