Giuvànnë ‘A Granfòrżë (Giovanni Granforza)

dal libro “Dizionario dialettale di Francavilla sul Sinni” di Luigi Viceconte, Osanna Edizioni,

pubblichiamo la favola “Giuvànnë ‘A Granfòrżë”

images (1)

 

 

 

 

 

 

 

Giuvànnë ‘A Granfòrżë

C’èrë na vótë nu mannìsë ca së ĉhjamǽvë Giuvànnë.

Nu juórnë spaccànnë i łèvënë s’è mënǽtë na ccëttǽtë e s’è fàttë nu bèllë spàcchë a na gàmmë.

Ndramèndë ca së fassciǽvë ‘a fërìtë, a manǽtë accëdìjë tùttë ì mùschë ca s’a bbruchëłjàvënë;

all’ùtëmë è cundǽtë cinghëcjéndë mùschë muórtë pë ndèrrë.

Quànnë s’è rëcuótë, è scrìttë sópë u mùrë faccëfròndë u pałàżżë d’u rre: “Giuvànnë ‘A Granfòrżë ca co na mǽnë ndùttë a cinghëcjéndë è dǽtë ‘a mòrtë”.

U juórnë dòppë u rre ‘ha mannǽtë a ĉhjamǽ.

_Dǽtë ca së tàndë fòrtë, _‘ha dìttë, _væ ccìdë ł’Uórchë ca nd’a mundàgnë së màngë tùttë i crëstjǽnë c’attùppë pë nnàndë.

ursprung4Giuvànnë allórë è ĝĝhjùtë àlla mundàgnë e camìna camìnë è ngundrǽtë nu pëcurǽrë.

_Addó stæ ł’Uórchë? _ ‘ha ddummannǽtë.

_Stæ nda quèlla grùttë; ma che buójë fæ ? Ł’àssëcë jì, ca quìllë të màngë nda nu vëccónë_ è rëspuóstë u pëcurǽrë.

_Non të mbavurǽ e vènnëmë tre o quàttë rëcòttë.

Giuvànnë è ĝĝhjùtë sópë na timbëcèllë faccëfròndë ‘a grùttë e s’è mìsë a grëdǽ :

_ Uórchë, së gǽjë curàggë jéssë dafórë ! ­

_Chë sì ? Che buójë ? _ è rëspuóstë ł’Uórchë.

E Giuvànnë co na pàllë ‘i rëcòttë mmǽnë :

_ Sònghë Giuvànnë ‘A Granfòrżë ca co na mǽnë ndùttë a cinghëcjéndë è dǽtë ‘a mòrtë e së më ngàżżë të sfragàgnë cómë sta pètrë _ e c’a mǽnë è sfragagnǽtë ‘a rëcòttë.

Allórë ł’Uórchë s’è mbavërǽtë e ‘ha ddummannǽtë së së vułìjë mìttë co ĝĝhjìllë.

Giuvànnë è ĝĝhjëttǽtë i rëcòttë e è dìttë ca sì.bodmer-fontaneibleau

‘A matìna dòppë ł’Uórchë è pëgljǽtë na żùchë e è ĝĝhjùtë a (l)lèvënë co Giuvànnë.

Co na mǽnë è sscëppǽtë dùjë o tre cjérrë e è dìttë a Giuvànnë:

_ Jæ, sscèppënë angùnë pùrë tu !

E Giuvànne:

_ Nònn’a gǽjë na żùchë ĉĉhjù (l)lònghë ? Accussì c’i ttache tùttë quàndë stë cjérrë e m’i tìrë tùttë a na vótë.

Ł’Uórchë è rëspuóstë:

_ Nónë nónë, łàssëcë jì së no rëmànghë sènza łèvënë pë tùttë ł’ànnë ca vènënë.

N’àtu juórnë ł’Uórchë è vuóstë fæ na scummèssë àllu ruóllë:

_ Chi arrìvë ĉĉhjù (l)lundǽnë vìngë cjéndë ducǽtë.

È ĝĝhjùtë a pëgljǽ na pètrë ‘i mułìnë e ‘ha mënǽtë cómë da quæ a Sìnnë.

_ Mo tòcchë a te_ è dìttë a Giuvànnë.

Giuvànnë è šcandǽtë ma sùbbëtë s’è mìsë a grëdǽ:

_ Currìtë gèndë dë quìstu mùnnë e quìllë

ca Giuvànnë ‘A Granfòrze mènë pë ruóllë

na pètrë ‘i mułìnë

e accìdë a tùttë quìllë

ca ngarrarèjë pë nnàndë.

2j0f1ifE (l)l’Uórchë:

_ Co chi ‘a gǽjë, ca grìdësë tàndë,

nònn’u vìdësë ca non c’è nëssciunë!

_’A gàggë co quìllë ca stǽnë all’àtu łǽtë d’u mǽrë!

Ł’Uórchë allórë è dìttë:

_ P’amórë ‘i Ddìjë, łàssëcë jì së no sta pètrë nònn’a truvǽmë ĉĉhjù_

e ‘ha pagǽtë i cjéndë ducǽtë.

U juórnë apprjéssë Giuvànnë è vuóstë fæ n’àta scummèssë:

_ Tu ca dìcësë dë jèssë tàndë fòrtë, scummëttìmë a chë nzìcchë i jìdëtë ĉĉhjù nfùnnë nda na cèrsë.

_ Accèttë_ è rëspuóstë ł’Uórchë_ e në scummëttìmë n’àtë cjéndë ducǽtë.

‘A nòttë Giuvannë, allammëcciùnë, co nu tràpënë è ĝĝhjùtë a fæ nu bèllë përtùsë nda na cèrsë, ‘ha ghìndë ‘ì rëcòttë e ‘ha cumëgljǽtë co nu pìcchë ‘i scòrzë stèssë ‘i cèrsë.

‘A matìna prjéstë ènnë jùtë a fæ ‘a scummèssë.

Ł’Uórchë è pëgljǽtë ‘a fułuvènzë e è nzëccǽtë nd’a cèrsë i jìdëtë e ‘a mǽnë sǽna sǽnë.

Giuvànnë allórë è pëgljǽtë ‘a mìrë prècìsë d’u përtùsë e c’è nzëccǽtë i jìdëtë, ‘a mǽnë e mjénzë vràżżë.

Ł’Uórchë, sènza dìcë na parółë, ‘ha pagǽtë ì cjéndë ducǽtë ma n’ha mannǽtë ca scùsë ca stǽvë strìttë .

Ndramèndë ca Giuvànne së në scënnìjë, ł’Uórchë s’è mìsë a arrużżëłǽ mùrgë e pëšcunàżżë p’u ccìdë e pë s’u cacciǽ pë nnàndë na vótë pë sèmbë.

Giuvànnë, ca s’avìjë avëscǽtë ‘a mǽła parǽtë, s’avìjë ammucciǽtë nda na fòrchjë e quànnë è vìstë cadè stu bènë ‘i DDìjë s’è mìsë a grëdǽ:

_Che so stë nfrèccë e cavëciarògnë ca càdënë d’u cjéłë ?

_Eh (l)la madòšchë !_ è pënzǽtë ł’Uórchë_

Pë quìstë acquǽ i mùrgë e i pëšcunàżżë so nfrèccë e cavëciarògnë.

È mègljë c’u chjǽmë e ca m’u tènghë vëcìnë !

Allórë ‘ha chjamǽtë e ‘ha fàttë turnǽ àlla grùttë.

Ma tënìjë sèmbë ngǽpë d’u ccìdë.

Na nottë, ndramèndë ca Giuvànnë durmìjë è ĝĝhjùtë gàtta gàttë e ‘ha dǽtë na vëttëcǽtë ngǽpë co tùttë i sjénzë.

Giuvànnë s’u spëttǽvë, ògnë nòttë së curcǽvë cæpappèdë e àllu pòstë d’a cǽpë cë mëttìjë na chëcùżżë.

Quànne è sëndùtë ca s’è sfragagnatë ‘a chëcùżżë è dìttë:

_Chë jè ca më gattùgljë ngǽpë e non më fæ dòrmë ?

Ł’Uórchë, quànnë è vìstë che pë Giuvannë na vëttëcǽtë ‘i quèlla manère jèrë nu gattuglìzzë ‘i cǽpë, s’è mbavërǽtë angórë ĉĉhjù assǽjë e è dëcìsë:

_ Crǽjë ‘u pòrtë ndu vòšchë e ‘u fàżżë pèrdë, accussì ‘i łùpë s’u màngënë.

‘Ha ĉhjamǽtë:

_ Giuvà, jàmënë a fæ na cammënǽtë nd’u vòšchë.

_Sìnë _ È rëspuóstë Giuvànnë.

_Vułìmë fæ a ch’arrìvë prìmë ? _ È dummannǽtë ł’Uórchë.

_Së më dǽjë nu pìcchë ‘i vandàggë, pëcchè gǽjë i gàmmë ĉĉhjù (l)luónghë.

_Væ bènë! Të dònghë na dëcìnë ‘i mënùtë ‘i vandàggë.

Giuvànnë s’è mìsë a cùrrë fìnë a quànnë è ngundrǽtë nu pëcurǽrë.

_M’a viènnësë na pèchërë ? _ ‘ha dummannǽtë.

S’è accattǽtë ‘a pèchërë e ‘ha sscëvëndrǽtë.

Po è sparpagljǽtë da quæ e d’àllǽ i stëndìnë e (l)l’àtë ndrëjuółë e è raccumannǽtë àllu pëcurǽrë:

_ Së vènë ł’Uórchë e t’addummànnë, dìcëłë ca pë m’allëggërìsscë m’èggë cacciǽtë stëndìnë e ndrëjuółë e ca po’ sbëgnǽvë cómë u vjéndë.

Dòppë djécë mënùtë è arrëvǽtë ł’Uórchë’i gran còrsë:

_Èjë vìstë ĝùnë ca currìjë ?

U pëcurǽrë ‘ha dìttë ‘i sì e ‘ha cundǽtë u fàttë.

Ł’Uórchë:

_ Dàmmë nu curtjéllë ca pùrë ji èggia fæ accussì.

S’è squartǽtë ‘a pànzë da gàvëtë abbàsscë e (l)l’è cadùtë ndèrrë muórtë stjésë.

Giuvànnë, ca s’avìjë ammucciǽtë sópë na ĉhjàndë, è sscjèsë e co nu parìĉĉhjë è trasscënǽtë ł’Uórchë finë àllu pałàżżë d’u rre.

U rre, pë rëngrazjamèndë, ‘ha fàttë mangiǽ e vèvë pë tùttë ‘a vìtë.

 

images (1)

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Granforza

C’era una volta un taglialegna che si chiamava Giovanni.

Un giorno, mentre spaccava la legna, si è dato un

colpo di accetta e s’è procurato un taglio ad una gamba.

Mentre si fasciava la ferita, a manate uccideva le mosche che intorno ad essa brulicavano; alla fine contò a terra cinquecento mosche morte

ursprung4Quando rincasò, scrisse su un muro

dirimpetto al palazzo del re : ” Giovanni

Granforza, con una mano soltanto, a cinquecento ha

dato la morte “.

L’indomani il re lo mandò a chiamare.

_Visto che sei tanto forte _ gli disse _ va’ ad uccidere l’Orco che in

montagna mangia tutte le persone che incontra.

Giovanni allora andò in montagna e

dopo molto camminare incontrò un pastore.

_Dove vive l’Orco ? _ gli chiese.

_Vive in quella grotta; ma cosa vuoi fare?

Lascialo stare, perché quello ti mangia in un solo boccone _ ha risposto il pastore.

_Non temere e vendimi tre o quattro ricotte.

bodmer-fontaneibleauGiovanni si recò su un’altura di fronte la grotta e si mise a gridare:

_ Orco, se hai coraggio esci fuori!

_Chi sei? Che vuoi? _ ha risposto l’Orco.

E Giovanni con una palla di ricotta in mano:

_ Sono Giovanni La Granforza, che con una mano soltanto a cinquecento ha dato la morte e se mi arrabbio ti spappolo come questa pietra_ e con la mano ha spappolato la ricotta.

Allora l’Orco ebbe paura e gli chiese se volesse unirsi a lui.

Giovanni buttò le ricotte e disse di sì.

La mattina seguente l’Orco ha preso una fune ed è andato per legna con Giovanni.

Con una mano ha sradicato due o tre cerri ed ha detto a Giovanni:

_ Sradicane qualcuno anche tu!

E Giovanni :

_ Non l’hai una fune più lunga?

Così li lego tutti quanti questi cerri e me li trascino tutti in una volta.

L’Orco ha risposto:

_ No no, lascia stare altrimenti rimango senza legna per tutti gli anni a seguire.

Un altro giorno l’Orco ha voluto fare una scommessa al gioco della ruzzola:

_ Chi arriva più lontano vince cento ducati.

È andato a prendere una macina di pietra da mulino e

l’ha lanciata come di qua a Sinni.

_Ora tocca a te _ ha detto a Giovanni.

Giovanni ha avuto un sussulto ma subito si è messo a gridare:

_Fuggite gente di questo mondo e di quello,

perché Giovanni La Granforza lancia come ruzzola

una macina di pietra da mulino e uccide tutti quelli

che lungo il percorso trova davanti.2j0f1if

E l’Orco :

_ Con chi l’hai, perché gridi tanto, non (lo) vedi che non c’è nessuno!

_L’ho anche con quelli che si trovano sull’altra sponda del mare!

L’Orco allora ha detto:

_ Per l’amore di Dio, lascia stare altrimenti la macina non la ritroviamo più_ e gli ha corrisposti i cento ducati.

Il giorno seguente Giovanni ha voluto fare un’altra scommessa:

_Tu che dici di essere tanto forte, scommettiamo a chi ficca le dita più in profondità in una quercia.

_Accetto _ ha risposto l’Orco_ e ci scommettiamo altri cento ducati.

La notte Giovanni, di nascosto, con un trapano è andato a fare un bel buco in una quercia,

l’ha riempito di ricotta e l’ha coperto con la stessa corteccia di quercia.

La mattina di buon’ora sono andati a mettere in atto la scommessa.

L’Orco ha preso la rincorsa ed ha ficcato nella quercia le dita e la mano tutta.

Giovanni allora ha preso la mira precisa del buco e ci ha ficcato le dita, la mano e mezzo braccio.

L’Orco, senza dire una parola, gli ha pagato i cento ducati ma l’ha mandato via con la scusa che stava stretto.

Mentre Giovanni se ne scendeva, l’Orco si è messo a far rotolare rocce e grossi massi per ucciderlo e per toglierselo dinanzi una volta per sempre.

Giovanni, che sospettava qualche tranello, si era riparato in una grotta e quando vide cadere questo ben di Dio s’é messo a gridare: _Che cosa sono queste pietruzze e calcinacci che cadono dal cielo?

_Per la miseria! _ ha pensato l’Orco _ Per costui rocce e grossi massi sono pietruzze e calcinacci.

È meglio che me lo tengo vicino!

Allora l’ha chiamato e l’ha fatto ritornare alla grotta.

Però aveva sempre in mente di eliminarlo.

Una notte, mentre Giovanni dormiva, è andato quatto quatto e gli ha dato una bastonata in testa con forza e decisione.

Giovanni, che se l’aspettava, ogni notte si metteva a letto con la testa al posto dei piedi ed al posto della testa metteva una zucca.

Quando ha avvertito che la zucca era stata spappolata ha detto:

_Chi è che mi solletica in testa e non mi fa dormire?

L’Orco, quando ha visto che per Giovanni

una bastonata di quella maniera

era un solletico alla testa, ha avuto ancora più paura ed ha deciso:

_ Domani lo conduco nel bosco e lo faccio perdere, così i lupi se lo mangiano.

L’ha chiamato:

_ Giovanni, andiamo a fare una passeggiata nel bosco.

_Sì _ ha risposto Giovanni.

_Vogliamo fare a chi arriva per primo? _ Ha chiesto l’Orco.

_Se mi dai un poco di vantaggio, perché tu hai le gambe più lunghe.

_Va bene, ti do una diecina di minuti di vantaggio.

Giovanni si è messo a correre finchè ha incontrato un pastore.

_Me la vendi una pecora? _ gli ha chiesto.

Ha acquistato la pecora e l’ha sbudellata.

Poi ha sparso di qua e di là le budella e le altre interiora ed ha raccomandato al pastore:

_ Se viene l’Orco e ti chiede, digli che per alleggerirmi mi sono tolto budella ed interiora e che poi correvo veloce come il vento.

Dopo dieci minuti è arrivato l’Orco di gran carriera:

_ Hai visto uno che correva?

Il pastore gli ha risposto di sì e gli ha raccontato il fatto.

L’Orco: _ Dammi un coltello perché anch’io devo fare la stessa cosa.

Si è tagliato il ventre da sopra a sotto ed è caduto a terra morto stecchito.

Giovanni, che si era nascosto sopra un

albero, è sceso e con una coppia di buoi ha trascinato

l’Orco fino al palazzo del re.

Il re per gratitudine gli ha assicurato il mangiare ed il bere per tutta la vita.

 

 

Commenta

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fonire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o clicchi su "Accetta" permetti al loro utilizzo.

Chiudi